De missie van de H.J. Piekschool is in onze statuten als volgt verwoord.: “Onze missie is het geven van kwalitatief goed onderwijs, gericht op de sociale ontwikkeling van elk kind, en de optimale ontwikkeling van diens intellectuele en creatieve aanleg, om zodoende goede aansluitingsmogelijkheden te scheppen op een passend en verantwoord vervolgonderwijs. “

Onze missie willen wij in de praktijk brengen met zo goed mogelijk onderwijs. Als school zetten wij – bestuur, directie, leerkrachten, medezeggenschapsraad, raad van toezicht  en ouders –  er ons gezamenlijk voor in. Door persoonlijke aandacht dragen wij bij aan de ontwikkeling van de mogelijkheden en talenten van ieder kind. In onze school werken wij aan en in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.

Missie: Het hart van onze school is het kind !

 

Het centrale doel van de SBW is het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, algemeen, bijzonder primair onderwijs.

Kwalitatief goed: De H.J. Piekschool hanteert het leerstofjaarklassensysteem, met aandacht voor het individuele kind, waarbij we uitgaan van het concept onderwijs op maat.

Algemeen duidt op een inhoudelijk onderscheid: De school richt zich niet op en gaat niet uit van een specifieke levensbeschouwing. Wel wordt de vrijheid om een levensbeschouwing aan te hangen fundamenteel erkend. Dit wordt uitgedragen door de leerkrachten, de mentaliteit en de werksfeer op de school, de verhouding tussen de leerkrachten onderling en de relatie van de leerkrachten met de ouders. In ons onderwijs houden wij rekening met de eisen en de normen van een veranderende maatschappij. Bij ons komt onderwijs tot stand in samenhang met de maatschappelijke omgeving. Men richt zich op de individuele ontplooiing van het kind en tracht het tevens sociale vaardigheden aan te leren. Van de ouders (de leden van de schoolvereniging) wordt verwacht dat zij dit uitgangspunt onderschrijven.

Bijzonder: Essentieel is dat ouders directe en rechtstreekse eindverantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs dat geboden wordt op de school onder de hoede van de SBW.

De visie van de H.J. Piekschool is samen met het team vastgesteld: Elk kind mag Pieken.