Download hier het beleidsplan

SBP_versie 1.0

SBW

Schoolvereniging voor Basisonderwijs Wageningen
Postbus 296
6700 AG Wageningen

Het voorliggende Strategisch Beleidsplan is de derde van de Schoolvereniging Basisonderwijs Wageningen (SBW). De SBW heeft één school onder haar hoede:  de H.J. Piekschool.  In het vorige SBP was het speerpunt het invoeren van het  concept passend onderwijs, waarbij de belangrijkste opdracht het verhogen van de onderwijskwaliteit en het stabiliseren van het leerlingaantal  was. Gezien de te verwachten krimp in financiële middelen is het noodzakelijk dit efficiënter en slimmer te organiseren. Hierbij wordt verder gebouwd op het fundament van het strategisch beleidsplan 2013-2017. Ook voor deze periode ligt de focus op uitwerken van  passend onderwijs gecombineerd met waarborgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit. We laten zien waar we in 2021 met de H.J. Piekschool willen staan.

Belangrijke vragen hierbij zijn:
Wat heeft het kind nodig?
Wat heeft een leerkracht nodig?
Wat vraagt dit van de schoolleider en het bestuur?
Hoe ziet de organisatie er dan uit? Wat moet daarvoor gebeuren?
In hoeverre spelen andere organisaties hierbij een rol?

Het accent zal liggen op:
Welbevinden & betrokkenheid
Verbeteren kwaliteit directe instructie
Zorg
Professioneel kapitaal
H.J Piekschool als organisatie in zijn geheel

In het voorliggende plan leggen wij onze ambities neer om in 2021 een onderwijsorganisatie te zijn die in staat is de verantwoordelijkheid te dragen voor een onderwijs- en zorgaanbod, dat ruimte biedt voor de leerlingen en hun specifieke leerbehoeften.

Een SBP geeft richting, het schetst de kaders die ruimte bieden om concrete plannen (schoolplan, jaarplan enz.) verder vorm te geven. Het geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid aan en de strategische keuzes voor de komende 4 jaar. Het is een logisch gevolg van de bereikte resultaten in de afgelopen jaren en de ontwikkelingen die op ons afkomen. De beschreven koers biedt ruimte voor verschillende manieren van uitwerking en omgaan met de ontwikkelingen om ons heen.